Τεκμηρίωση

Τρόπος Επικοινωνίας

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

JSON-RPC 2.0 (ή 1.x)

Η πρόσβαση πρέπει να γίνεται στο server-side από την υπηρεσία σας, και μόνο από την επιτρεπόμενη IP διεύθυνση, και όχι απ'ευθείας από τον browser του χρήστη (λ.χ. με κάποιο Javascript JSON-RPC / XHR call).

Endpoint:

https://ws.gunet.gr/?service=SERVICE&key=API_KEY

όπου SERVICE το όνομα της υπηρεσίας που παρέχεται (π.χ. sms) και API_KEY το κλειδί που έχει γνωστοποιηθεί για πρόσβαση στην υπηρεσία.

Το request πρέπει να προέρχεται από επιτρεπτή IP address.

Γενικά

Το request πρέπει να έχει στο body ένα JSON-RPC request με τα ακόλουθα στοιχεία:

  • jsonrpc: 2.0
  • id: ένας αριθμός
  • method: όνομα μεθόδου που παρέχεται από την υπηρεσία (π.χ. simpleusersearch)
  • params: παράμετροι της μεθόδου

Μπορεί επίσης να ζητηθεί μία απάντηση SMD (Service Mapping Description) που θα περιγράφει τις διαθέσιμες μεθόδους που παρέχονται. Αρκεί ένα HTTP GET request στο παραπάνω URL, χωρίς κάποια επιπλέον παράμετρο.