Παράδειγμα Χωρίς την class GunetSMS

Παρέχεται παρακάτω ένα απλό παράδειγμα αποστολής μίας ειδοποίησης μέσω SMS. Είναι σε γλώσσα PHP και δεν κάνει depend σε κάποια βιβλιοθήκη ή PHP extension, αλλά υλοποιεί έναν απλό JSON-RPC 2.0 client σε μία function που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσια.

(Σημείωση: ο κώδικας της παρακάτω function προέρχεται από το project JsonRpcPHP και είναι κάτω από την άδεια χρήσης GPL).

<?php

// ==================================================================
//
// Send an SMS Notification to a user's mobile
//
// ------------------------------------------------------------------

$key = 'SET_YOUR_API_KEY_HERE';
$url = 'https://ws.gunet.gr/ws/?service=sms&key='.$key;

try {
  if(empty( jsonrpccall($url, 'send', array(
      'number' => '6998118881',
      'message' => 'Ο κωδικός σας έχει ενημερωθεί.'
  )))) {
    // Success; Message sent!
  }

} catch (Exception $e) {
  // Failure; message was not sent
  echo $e->getMessage();
}// ==================================================================
//
// Function Defintions Below
//
// ------------------------------------------------------------------

/**
 * Performs a jsonRCP request and gets the results as an array
 *
 * @param string $url
 * @param string $method
 * @param array $params
 * @return array
 */
function jsonrpccall($url, $method, $params) {
  $currentId = 1;
  // check
  if (!is_scalar($method)) {
    throw new Exception('Method name has no scalar value');
  }
  
  // check
  if (is_array($params)) {
    // no keys
    $params = array_values($params);
  } else {
    throw new Exception('Params must be given as array');
  }
  
  // prepares the request
  $request = array(
    'jsonrpc' => "2.0",
    'method' => $method,
    'params' => $params,
    'id' => $currentId
  );
  $request = json_encode($request);
  
  // performs the HTTP POST
  $opts = array ('http' => array (
    'method' => 'POST',
    'header' => 'Content-type: application/json',
    'content' => $request
  ));
  $context = stream_context_create($opts);
  if ($fp = fopen($url, 'r', false, $context)) {
    $response = '';
    while($row = fgets($fp)) {
      $response.= trim($row)."\n";
    }
    $response = json_decode($response,true);
  } else {
    throw new Exception('Unable to connect to URL');
  }
  
  // final checks and return
  // check
  if ($response['id'] != $currentId) {
    throw new Exception('Incorrect response id (request id: '.$currentId.', response id: '.$response['id'].')');
  }
  if (!is_null($response['error'])) {
    throw new Exception('Request error: '.$response['error']);
  }
  
  return $response['result'];
}